Icône d'Elisabeth de la Trinité - Carmel de HarissaÔi, Chúa Ba Ngôi Cúc Thánh, con thờ lạy Chúa, xin Chúa giúp con quên hẳn mình đi, để con đuọc sổng trong Chúa một cách yên hàn bền vững như thể linh-hồn con đã ở trong cỏi đỏi đỏi. Lạy Chúa là Đấng không hề đổi thay, Chúa chớ đè cho sịr gì làm mất bình an trong con hoặc làm con ra khỏi Chủia, song xin Chúa đura con vào sâu mặi trong mấu nhiệm vô biên của Chûa ! Xin Chúa an định linh hồn con, làm cho nó trở, nèn Thièn-đàng của Chúa, nên chồn yèu đưrơ-ng để Chúa nghỉ ngơri. Và ở đó, ước gì con không bao giớ- bỏ Chúa trơ trọi, trái hại con sẽ lấy đûc tin mà đem tất cả tâm hồn con vào đó để thờlạy Chúa, đẻ hiến toàn thân con cho Chúa.

Ôi ! Chúa Gièsu yêu mến, đặ chịu đông đinh vi yèu, con muốn nên bạn tình của lòng Chúa ; con muốn làm vinh hiển Chúa, con muốn yêu Chúa . . . yêu đến chết vì yêu. Nhưng con yến hèn, con xin Chúa mặc cho con chình mình Chúa, đồng hoá linh hốn con vối linh-hồn Chúa, che phủ con đi, chiếm đoạt con đi, thay thế con bắng mình Chúa, để cho đời con thành một tia sáng cûa đời Chúa. Chúa hây đén trong con để phiing thờ, để sủa chữra và để cứru vờt .

Lay Ngôi Lờri vĩnh cửru là Lời hằng sống của Đức Chúa Cha, con muốn để cả đời sống con để nghe lời Chúa, con muốn hết sức ngoan quỳ để nghe lời Chúa, để được học biết mọi sựr bởi Chúa. Tự đây, trong mọi đêm tối, trong mọi trống rỗng, trong mọi bất lức, con hằng nhìn thẳng vào Chúa và sống đưới ánh sáng huy hoàng của Chúa. Hỡi mặt trời yêu mến, hãy mê hoặc con đi để con không còn thẻ rời khỏi tia sáng của Chúa.

Ôi Lửa thiêu hoá ! Ôi Chúa Thánh Thần, hãy ngự xuống lòng con để thực hiện trong linh-hồu con một cuộc nhập thẻ của Ngôi Lời. hãy lám cho con nên một thân xác của Chúa Giêsu để Ngựời tiếp diễn ở đó mầu-nhiệm của Ngựời. Lạy Đức Chúa Cha, xin đoái nhìn đứa con hèn mọn của Cha ; xin Cha chỉ nhìn xem trong con chình con Mọt yêu dấu của Cha là nguồn vui thoả của lóng Cha.

Lạy Ba Ngôi Cực Thánh là mọi sự của con, là hạnh-phúc của con, Chúa là sự lặng-lẽ vô cùng, là sự mênh-mông vô hạn, con tận mình vào lòng Chúa, con phó mình cho Chúa nhur mồi ngon, Chúa hãy ẩn mình trong con để con được ẩn mình trong Chúa mà chờ đợi ngày về chiêm ngưỡng những cao cả vô cùng của Chúa trong ánh sáng huy-hoàng của Chúa.