Icône d'Elisabeth de la Trinité - Carmel de HarissaO akong Dios, ang Trinidad nga akong gisimba, tabangi ako nga akong hingpit makalimtan ang akong kaugalingon aron ako magpabilin diha kanimo, kalmado ug malinawon sama nga ang akong kalag anaa na sa kahangturan; wala untay makatugaw ni makahimulag kanako diha kanimo, o akong walay pagkausab nga Dios, apan unta ang kada gutlo makadala kanako diha sa kahiladman sa imong misteryo ! Hatagi og kalinaw ang akong kalag ! Himua kining imong langit, ang imong pinuy-anan ug ang dapit sa imong kapahulayan ; ayaw itugot nga ako mobiya kanimo didto nga nag-inusara, apan mahimo unta akong andam, maabtik sa kinatibuk-an sa akong pagtuo, masimbahon ug matahuron sa imong mamugnaon nga pagbuhat.

O akong hinigugmang Kristo, gilansang sa Krus tungod sa gugma, mahimo unta akong esposa sa imong kasingkasing ! Dihogan ko ikaw sa himaya. Higugmaon ko ikaw – hangtud sa kamatayon! Apan akong nabati ang akong kahuyang ug mohangyo ako nga dayandayanan mo ako sa imong kaugalingon ; ilhon mo ang akong kalag sa tanang lihok sa imong kalag, lunoron ako, tabunan sa hingpit, ilisan ang akong kaugalingon kanimo aron ang akong kinabuhi mahimong masanagon sa imong kinabuhi. Umari ka kanako isip Magsisimba, Manunubos ug Manluluwas.

O Walay Kinutubang Pulong, Pulong sa akong Dios, gusto ko nga akong hutdon ang akong kinabuhi sa pagpamati kanimo aron mahimo akong andam makat-on sa tanan gikan kanimo ; sa tanang kangitngit, sa tanang kasubo, sa tanang kahuyang, ako untang ipunting ang akong mga mata kanimo ug mosunod ubos sa imong dakung kahayag ; o akong Hinigugmang Bituon, daniha ako aron dili nako biyaan ang imong kasanag.

O Makaugdaw nga Kalayo, Ispiritu sa Gugma, kunsad sa akong kalag ug himua ang tanan kanako isip lawasnong panagway sa Pulong, nga mahimo ako nga alang kaniya nga dili matugkad nga pagkatawo diin iyang bag-uhon ang iyang misteryo ; ug ikaw, o Amahan, ihatag ang imong kaugalingon ug iduko ang imong ulo dinhi sa gamay mong binuhat, aron makit-an mo dinhi kanako ang imong Hinigugmang Anak nga nakapahimuot kaayo kanimo.

O akong “Tulo”, akong Tanan, akong dakung Kalipay, walay kinutubang Nag-inusara, ang Kinatibuk-an nga kang kinsa mahikalimtan ko ang akong kaugalingon, akong ihalad kanimo ang akong kaugalingon isip biktima nga pagahutdon ; itabon ang imong kaugalingon dinhi kanako aron mahiusa ako kanimo aron ako makapamalandong sa kahayag sa walay kinutuban mong Kaambong.